Main About the Database Using the Database Database Partners Search by Location Search by Source Advanced Search Forum
 

Ka Hoku o Hawaii, Volume XII, Number 47, 24 April 1919 — HE MOOLELO KAAO NO Kepakailiula KE AHIKANANA A O KE KOA WIWOOLE O HILO HANAKAHI A I KA MOKUPUNI KAULANA O MOKUOLA AU I KE KAI. [ARTICLE]

This text was automatically generated using Optical Character Recognition (OCR) software. It has not been manually reviewed or corrected.

OCR enables searching of large quantities of full-text data, but it is not 100% accurate. The level of accuracy depends on the print quality of the original publication and its condition at the time of microfilming. Publications with poor quality paper, small print, mixed fonts, multiple column layouts or damaged pages may have poor OCR accuracy.


HE MOOLELO KAAO NO Kepakailiula KE AHIKANANA A O KE KOA WIWOOLE O HILO HANAKAHI A I KA MOKUPUNI KAULANA O MOKUOLA AU I KE KAI.
(He Moolelo Kahiko o Hawaiī Niii ) Xuauh)
MOKUNA I. -
NA MAKUA 0 KEI'AKAILIULA. AME KK ANO 0 KONA HANAI IA ANA. A peneilho la ke aaele a ua Ali' nei-o Kauni i pahapaha uiai »1: Holo roapu ke ala o fca lauae i ka pali, Moani aala no i ka poli o Waialoha, Aloha wau i ke kapa huki-palai, Paki loleua i ka uka o Aiakai, Noe wale mai no kalehua makanoe, Wiwo aku !a i ke anu la, Alanui kui litna kanaka o Mp.unahina e, E hina hookahi ae wau la, Ae hina like no kaua i ka ahanui e, Alia la, H«\--o e.
M i keia iho ana o Kiiliele, na> U!< hele iho U no h«>i o Hinaaikamalama, a noho ke onaona iluna, a i hapui ia mai hoi paha e ka naanao
hele ike i ke kane, oiai ina no paha laua e hele a makemake ole mai ke Alii'Makaoku ia Hinaaikamalama, alaila, e hoi ana o Hina me ka ma : nao "luuluui 'ke one o Hanaknhi,' 1 nolaila, ua kahiko ihp la o Hinaai-, kamalama iaia ih.i a noho ka manu iluna, a ika hui ana ae hoi me ke ala kupaona o kona pa-u i hana ia 1 na uiea ala o Hawaii nei, a owai hoi ia kane e kono ole ia aku ka makemake i ka ui pookel» o ka uka iuiu o Kaunuunuaoioa. E nana ako nue hoi kaua i ka hiki ana aku o 'aua i kai o Mokuola,
I kela ia ua hela qo ke Alii Makaoku i ka. hi Khi ( oiai o kaua iaw&ia punahele ioa no ia, a ua hoi mai n.o hoi me ka uui o ka pomaikai, oial, ua heie ka o ua Alii lawaia nei a komo i ka i'a ahi, a i ka pae ana ao iuka o ka aina, ua auau. ihu ,ia oia iaia iho 4 a hoomakauk&u iho ia no hoi iaia iho, uo ka hiki mai o ke Alilwuhme o ka uka iuiu o Kauuuuuuaiuoa, ua hoopouopono ia oioko oka hale o se Aiii Makaoku, |a ua tikoakoa tna: u'o hoi na AUi apnu o kona aioalii, oo ka ike pu aoa hoi i ka wahuie j» ke Alii, 0 ka manao no p«ha iloko o ke Alii i kela maoawa ana e noho kokoko ani tua kona nua uioena, ht? wahioe nei no o ke ano ui, at»!e oia j maoao e mokumoku ana k« aho hi ahi a ua Alii Makaoku nei i ka wa e ike mai ai oia i keia ahi nri pu heuio, a i heie a (luipui ke kiuo i ka o.alama oiaikai ia e kona mau nane ika uka iuiu o Kauuunu»moa, ( eia ka e lilo ana ka paa o ke aho oloua a ua Alii Mukaoku nei i uiea 010 i keia i*a nui maka pa!u-j palu o~ke koa hohouu, Ae, he i'a !io no ke kai hohonu, aole hoi o ka i'a poopaa o kumupali. 'K naua aku nae hoi ka\l* e ka Piiea heluhelu i |ka maalo aa» »>ku o ke kaikauiahlue ui kilakila o Kauuuuuua'iioa, a o ka ui hoi i hnnai ia i ke wai ono o U!» pua o ka uka iuiu i pohai l\ § na manu o k* waokele.
ike ia 1h laua nei e k«knlii pi->e o ke lo *1U oke \lii Mdk.t >k\) 4 h u* ia aku la lo k« ! 'iu> i ke AHi Maki «kj 4 h o k& wa no i» iiSah<?A fcoke h« &\ i koua uiau Aīii koiw a) \» i koaa uiau Kahu tio lioi e ako&koa \sU o kona HaW.H, ii I
ka hoe&JUia u<Mj-Kiihele uae Hi'ihaikama,latria kona kaikuahiae a ku ma ka puka; a i ka wa n>;> o ke Ahi Makaoku i ike mai ai i keia ui oi keīakela' o kanahele, a \ hele a ai ka manu iluua, a i hoi pe ia hoi e, ka ua lu iehua o kanahele» a i hele hoi ua papaliua a uiakole vr<ile i ka hoope ia t ta.ua kilihmie o ka wao kele, a aole io no ua Alii Mukaoku nei i ike i kekahi wahiue ui pookela e like nie keia e ku a*u nei iua kooa ipuka hale. No kekalii umnawa ua liolo ae ia ke atu> aiaeele i ke kino holookoa o ua Alii opio Makaoku nei, a ua hooeehia ia oi* no kekahi mau imoute, a i ka hope Ipa na kahea «»ai la oia me ka leo. ano haalulu. . *'K komo.mai hoi paha aialuko nei,'■ a ia manaw» pu no hei i honpimoponn eeai keAln MaKaoku ma koaa. aoao heiua i wahi e noho ai o Hinaaikaaialaaia. I ka lohe ana no hoi o na iu#lihini e ku nei ina ka ipuka o ka hale o ke Alii Makaoku i keia leo koua oke AUi Makaoku, ua konio uku ia laua iloke o ka haie, a hele loa aku la uo hoi ke kaikuahiae o
Kiihele a. n.uhu uaa ka aoao heuoa o ke Alii Makaoku, oiai f auai ka w<k kahiko ioa uiai no o keia aina, he aouokapuloa ka aoao akau o ke alii, aole loa e nuho ia e kekahi mea, a ia wale no a he Alii Aiuioku i ano iike ke kula kieiie oae ke aiii e noho ana, a ua ike no o Hiua&ikaoialama ia ano koikui aliinui, oiai o kona oaau makua i o lioi i hala aku i ka po, he mau Alii koku kiekie laua' uiai na kupuua inai.
Ika wa iio i komo mai ai o Hiuaaikamalama, ua puia tuke ae la k.u haie oke alsi i da kupaoa o ka pa-u aaiao H.iiit«aikamalaLua, a ua liio no hoi ia aala i elele kii aiua
i ka uiakemake ine ka iiui u ke Alii Makaoku t a ua hoomaiule ia ibu la kona uiauao e ka uiakeuiake me ka hi>oba>« a o koua a>aaawa ao ia ,i huii ae ai a kauiailio aku la i koua uaau Alii ai alo, a i kioa uiau puaahele hoi, a i kuo& m»u Kahu iwikuauioo koi*i keia mau oielo o ke auo kuiu.
"Auhea mai oukoa e o'u maui Aiii, auie kun mau Kahu punahele; hoi, eia ka wahine a'u i Kamailio mua aku ai iaoukou, a o ka wahiue hoi a ke kaikuuaue i heie mai ai e noi kaue na ko laua kaikuaiyne» aua ike aiaka du mai ia no kakou apau j kooa ano ame Kona kuiaaa kapukapu aiii # a no'u *ho ke hoohoiu ioa nei wau o ka'u wahine h> no keia e hoao aku ai. a pphea ko oukou uianao e ua Aiii o ko'u aioalii uei?"
ia manawa no i hooho like mai ai na Aiii apau o ke aluaiii i keia nan oltio oae ka*iokahi; "E ke Aiii Makaoku e, u< kupouo ioa iawe ana iaia i wahine nau, a aoie nueoeieka hoomaikai mai o na Auuiakoā o kv>u mau kupuua i k<> olua nobo kane & wahine ana. E hookau ia ae ka hoaiiona > >a» o ku oiua noho kane a wahme ana. M I Ia manawa i wehe ae ai kek.hi o |na K»huaiii kiekie i kekiihi ipu mai| Ikona poii ae, a lawe ho la i kekshi| ltei-pala«a nani, a hele kokolo mai j (la imuaokoihi o na Alii e n*»ho| iana, a hookau m«i la ma ka ai o ( 10 Hinaaikamalaaia i ua iei pnlaoa ji»i, «'o k« wt no ia i h«n»hc ae ni Ina Aiii apau oioko o ka hale ti keia imao olelo: ! na aiii e* Ho-ao na &lsi Ul* Ao'kohkoo ku ae !a no ia hiun* a poka «ku !a ?wah,. me ka l haaW* iho i wa tr>ftu A!?i opio hei Mfoko oka Hale s»!ii, a oi-ii no boi he R!ii o Makaokn i kHuinna i ka hi aht, » he m*u **&h& Vhi kauUn.-*** no k* aKi lawaia v> ei * Hilo hanHknhi, ua no< atn oa 11 kana aho hi ahi, ao!e r.o i *i ii»a i ka n«kw, a i ka iho a«!» aku ! Ina» i ka poli, a o ka wa oo ia i *V, 'ai kp ahi o kf kO;v kaolara - TuaA 4 ' * a bukl U u;ivi ke ke alu- & ka'

    
x
x
Loading...
x
x
x